top of page
Yatay İnce

Gemi Nakliye Acenteliği

İlkem Denizcilik (7).jpg
GEMİ ACENTELERİNİN GÖREVLERİ
 • Gemi gelmeden evvel Boğaz Trafik kontrollerine, Liman Başkanlıklarına, Sahil Sağlık, Emniyet ve Gümrük Teşkilatlarına geminin eni, boyu, tonilatosu, geldiği limanı, yükü, yanaşacağı limanı vb gibi bilgileri vermek,

 • Geminin yanaşmasını, tahliye veya yükleme ile ilgili programı, yükleyici-alıcı ve liman işletmeleri arasında iş koordinasyonunu sağlamak,

 • Yükleme-boşaltmalarla ilgili “Olaylar Çizelgesini” tutmak ve ilgililere imzalatmak,

 • Gemi personel değişikliği ve personelin sağlık sorunlarını gidermek, yakıt, kumanya, su, malzeme ikmalleri ile transit olarak gemiye gönderilen yedek parçalarının gemiye verilmelerini koordine etmek.

 • Liman ve gemiyi yükleme-boşaltma sırasında muhtemel olarak etkileyecek çalışma koşulları hakkında Armatörü düzenli olarak zamanında haberdar etmek,

 • Gemiye yüklenen yükün konşimentolarını taşıma anlaşması şartlarına göre tanzim ederek yükleyici/taşıtanlara vermek,

 • Geminin Türk Boğazlarından geçmesi için Boğaz Trafik Kontrol İstasyonlarına, Boğazlar Tüzüğü’nde belirtilen süre içinde bilgilerini vermek görevleridir.

GEMİ ACENTELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gemi acenteliği faaliyetini gösteren kişi ve kuruluşlar, öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kılavuz-römorkör vb ücretlerin ödenmesini sağlamakla yükümlüdür.

ACENTE;

 • Gemi gelmeden evvel liman masraflarını, “acentelik, oda ve dernek payları, navlun vergisi ve diğer masraflar dâhil”, gemi sahibi, işleticisi, kiracısı veya genel acentesine bildirerek mutabakat sağlamakla,

 • Gemi sahibi, işleticisi, kiracısı veya genel acentesi ile sağlanan bu mutabakata göre gemi limana gelmeden veya gemi Türk limanını terk etmeden evvel peşin olarak hesabına havale ettirmekle,

 • Acente, gemi limandan kalkışını müteakip kısa sürede liman masraflarını çıkarmak, varsa kullanılmayan bakiye tutarı geciktirmeksizin iade etmekle,

 • Geminin geliş ve gidişinde sağlık, emniyet ve gümrük kontrollerini yapmak ve yaptırmakla,

 • Yükleme ve boşaltmalar için liman işletmelerine müracaatta bulunmak, rıhtım ve barınma ücretlerini yatırmak, yanaşmasıyla ilgili kılavuz ve römorkör talebinde bulunmakla,

 • Gemide bulunan yükün alıcısı veya yükleyicisine “ geminin tahliyeye veya yüklemeye hazır “ olduğunu zamanında bildirmekle,

 • Gemi limandaki yükleme ve boşaltma işini bitirdikten sonra, ilgili kurum ve kuruluşlardan geminin çıkış izinlerini almakla,

 • Geminin liman harcını, sağlık rüsumunu, fener ve tahlisiye ücretleri ile “Navlun Vergisi”ni yasal süreler içinde ilgili kuruluşlara yatırmakla,

 • Yükleme-Boşaltma yapan gemilerin yükle ilgili “Özet Beyanı” yasal süre içinde Gümrük İdaresine tescil ettirmekle yükümlüdür.

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ

Gemi acentelik hizmetleri, Türk limanlarına gelen her türlü deniz taşıt ve araçlarının seyrüsefer, yolcu, yük, bakım-onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme-boşaltma, kılavuz-römorkör alma vb. işlemler, gemi acenteliği hizmetleridir. Bu hizmetlerin ifası için, ilgili kuruluş ve birimler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ön gördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında gemi sahibi, kiracısı, işleticisi ve gemi kaptanına bildirme hizmetleridir.


Gemi Acenteliği, bir hizmet sektörüdür. Temsilcilik hakkının kullanılması demektir, bir başka kişi veya kuruluşun yapması gereken resmi veya özel işlerin, o kişi veya kuruluş adına en iyi şekilde yapılabilmesi için başka kişi veya kuruluşların tayin edilmesidir.

TEMSİLCİLİK

Gemi acentesi, aynı zamanda temsilci demektir. Türk limanlarına gelen ve bayrak taşıyan deniz taşıt ve araçlarının yolcu ve yük taşımalarında, gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve kiracısı nam ve hesabına, üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini o bayrak ülkesi adına temsil etme yetkisine sahiptir. Bu da mesleğin en onurlu yanı olup “güvenilirlilik” esasına dayanır.
Bu temsilcilik sırasıyla;

– Gemi kaptanını,
– Geminin kendisini,
– Geminin armatörünü,
– Geminin kiracısını,
– Geminin işletmecisini,
– Gemide bulunan yükün sahibini,
– Geminin merkez acentesini,
– Geminin bulunduğu ülkedeki ana acentesini,
– Geminin taşıdığı Bayrak Ülkesini,
temsil eder.

bottom of page